+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Propisi iz Ceha proizvodnih djelatnosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
 
Na temelju clanka 7. stavak 2. Zakona o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« broj 158/03 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi
 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I IZGLEDU OZNAKE SUKLADNOSTI PROIZVODA S PROPISANIM TEHNICKIM ZAHTJEVIMA
Clanak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, izgled i nacin upotrebe oznake sukladnosti za oznacivanje proizvoda za koji je primjenom propisanih tehnickih postupaka ocjenjivanja sukladnosti s bitnim zahtjevima svih tehnickih propisa koji se odnose na taj proizvod, ako je to propisano, obzirom na njegovu sigurnost, zaštitu života i zdravlja ljudi, domacih životinja i biljaka te zaštitu okoliša i drugo što je odlucno za uredivanje podrucja na koje se tehnicki propis odnosi, utvrdeno da ispunjava propisane
tehnicke zahtjeve i da može biti stavljen na tržište i/ili uporabu u Republici Hrvatskoj.
 
Clanak 2.
(1) Proizvodac ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj ili druga osoba koja stavlja proizvod na tržište i/ili u uporabu, je obvezna proizvod, za koji je to propisano, oznaciti oznakom sukladnosti iz clanka 1. ovog Pravilnika prije njegovog stavljanja na tržište i/ili u uporabu u Republici Hrvatskoj i/ili unekoj od država clanica Europske unije.
(2) Proizvodac ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj ili druga osoba koja stavlja proizvod na tržište i/ili u uporabu, oznacivanjem proizvoda oznakom sukladnosti jamci da je proizvod projektiran, konstruiran i ispitan na propisani nacin, da zadovoljava sve zahtjeve svih tehnickih propisa koji se odnose na taj proizvod, koji osiguravaju njegovu sigurnu primjenu za svrhu za koju je namijenjen, te da ima pisanu izjavu o sukladnosti, izvještaj o ispitivanju ili potvrdu (certifikat) o sukladnosti.
Clanak 3.
(1) Svaki proizvod za koji je to tehnickim propisom propisano mora biti oznacen oznakom sukladnosti ciji je izgled i konstrukcija prikazana u Dodatku I. ovog Pravilnika.
(2) Oznaka sukladnosti se stavlja na završetku faze ocjenjivanja sukladnosti proizvoda.
(3) Uz oznaku sukladnosti se stavlja i identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kada je ono sudjelovalo u fazi postupka kontrole proizvoda.
Clanak 4.
(1) Pretpostavlja se da je proizvod sukladan s bitnim zahtjevima tehnickih propisa ako je projektiran, konstruiran i ispitan prema hrvatskim normama koje se odnose na taj proizvod ili na skupinu proizvoda 46 23.4.2008 Pravilnik o obliku, sadržaji i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisa... http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1579.htm 12.5.2008 kojoj on pripada.
(2) U slucaju da se vrši postupak ocjenjivanja sukladnosti i prema posebnom propisu, proizvod ce biti dodatno oznacen u skladu s clankom 5. ovog Pravilnika.
Clanak 5.
(1) Oznaka sukladnosti mora biti vidljiva, citljiva i neizbrisiva.
(2) Oznaka sukladnosti ne smije biti manja od 5 mm, ako propisom nije drugacije odredeno. U slucaju povecavanja ili smanjivanja moraju se zadržati njezini omjeri propisani u Dodatku I. ovog Pravilnika.
(3) Oznaka sukladnosti se stavlja na proizvod u skladu s clankom 6. ovog Pravilnika.
(4) Zabranjeno je stavljati druge oznake na proizvod, njegove pisane upute za uporabu i na njegovu ambalažu ciji bi sadržaj ili oblik mogao navesti trece strane da ih zamjene za oznaku sukladnosti.
(5) Dopušteno je stavljanje drugih oznaka pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i citljivost oznake sukladnosti.
Clanak 6.
(1) Oznacivanje proizvoda obavlja se utiskivanjem oznake sukladnosti na proizvod na koji je moguce utisnuti i trajno sacuvati oznaku sukladnosti, a da se pri tome ne prouzroce oštecenja proizvoda.
(2) Oznaka sukladnosti se može utisnuti i na plocicu stavljenu na proizvod i predvidenu za tu svrhu.
(3) Proizvodi koji se ne mogu oznaciti utiskivanjem oznake sukladnosti, oznacuju se otiskivanjem oznake sukladnosti bojom koja se ne može izbrisati.
(4) Proizvod koji se ne može oznaciti, zbog prirode proizvoda, utiskivanjem ili otiskivanjem oznake sukladnosti oznacuje se naljepnicom ili privjesnicom s oznakom sukladnosti koja mora biti stavljena na omot i popratne dokumente kada tehnicki propis predvida takve dokumente.
Clanak 7.
(1) Oznaka sukladnosti se stavlja na proizvod na mjesto koje je lako pristupacno za pregled nakon ugradbe proizvoda u gradevinu.
(2) Na proizvod koji ce se dalje obradivati stavlja se oznaka sukladnosti na mjesto koje se više nece obradivati.
Clanak 8.
(1) Vrsta, velicina, nacin i mjesto stavljanja oznake sukladnosti se propisuju tehnickim propisom.
(2) U slucaju naknadne obrade proizvoda pri ugradbi proizvoda u gradevinu, kao i u slucaju odstranjivanja pojedinih dijelova proizvoda, oznaka sukladnosti se mora sacuvati, a po potrebi prenijeti na drugo mjesto na proizvodu u skladu s clankom 7. stavak 2. ovog Pravilnika.
Clanak 9.
Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu medunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvacanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, (ACAA sporazum), ne primjenjuje se clanak 3. stavak 1. ovoga Pravilnika.
Clanak 10.
(1) Oznacivanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu medunarodnog 46 23.4.2008 Pravilnik o obliku, sadržaji i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisa... http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1579.htm 12.5.2008 sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvacanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, (ACAA
sporazum), za proizvode pokrivene sporazumom, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti iz Dodatka II. ovog Pravilnika kojoj je pridodan identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kada ono provodi postupak ocjene sukladnosti prema tehnickim propisima.
(2) Do pristupanja Republike Hrvatske u EU ili stupanja na snagu medunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvacanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, (ACAA sporazum), identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti odreduje celnik središnjeg tijela državne uprave u cijem je djelokrugu donošenje tehnickog propisa, kao i vodenje odgovarajuce javne evidencije.
Clanak 11.
Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu medunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvacanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, (ACAA sporazum), oznacivanje sukladnosti vršit ce se stavljanjem oznake sukladnosti prema Dodatku I. ovoga Pravilnika.
Clanak 12.
Dokumenti o sukladnosti i oznaka sukladnosti izdana u inozemstvu vrijedi u Republici Hrvatskoj ako zadovoljavaju odredbe clanka 13. Zakona o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« broj 158/03 i 79/07).
Clanak 13.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog znaka (»Narodne novine« broj 88/98, 165/98 i 8/99).
Clanak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
Klasa: 011-01/08-01/21
Urbroj: 526-05-03-02/4-08-20
Zagreb, 10. travnja 2008.
Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polancec, dipl. ing., v. r.
 
DODATAK I.
1. CE OZNAKA SUKLADNOSTI I NATPISI
1.1 CE oznaka sukladnosti
CE oznaka sukladnosti sastoji se od slova »CE« i ima sljedeci oblik:
46 23.4.2008 Pravilnik o obliku, sadržaji i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisa... 
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1579.htm 12.5.2008
– ukoliko se CE oznaka sukladnosti smanjuje ili povecava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se poštivati.
– ukoliko nije propisano posebnim propisom, razliciti dijelovi oznake sukladnosti moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.
 
DODATAK II.
2. C OZNAKA SUKLADNOSTI I NATPISI
2.1 C oznaka sukladnosti
C oznaka sukladnosti sastoji se od slova »C« i ima sljedeci oblik:
– ukoliko se C oznaka sukladnosti smanjuje ili povecava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se poštivati.
– ukoliko nije propisano posebnim propisom, razliciti dijelovi oznake sukladnosti moraju imati iste 46 23.4.2008 Pravilnik o obliku, sadržaji i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisa... http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1579.htm 12.5.2008 vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.
46 23.4.2008 Pravilnik o obliku, sadržaji i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisa... http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1579.htm 12.5.2008
Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Kontakt info

Marina Getaldića 4, 20000 Dubrovnik
+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.