+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Propisi iz Ceha proizvodnih djelatnosti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju clanka 39. stavka 2., clanka 42. stavka 3. i clanka 45. stavka 3. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« br. 150/05) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE PROIZVODNJOM, PROMETOM ILI KORIŠTENJEM OPASNIH KEMIKALIJA TE O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE ILI FIZICKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU PROMET NA MALO ILI KORISTE OPASNE KEMIKALIJE

Clanak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija oznacenih kao vrlo otrovne kemikalije, otrovne kemikalije, štetne kemikalije, nagrizajuce kemikalije, nadražujuce kemikalije, kemikalije koje dovode do preosjetljivosti, kancerogene kemikalije, mutagene kemikalije i reproduktivno toksicne kemikalije, kao i uvjeti koje moraju ispunjavati fizicke osobe koje obavljaju promet na malo ili iste koriste.

Clanak 2.Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na promet i korištenje proizvoda u kojima se opasna kemikalija nalazi u takvom obliku da je neškodljiva pri korištenju ili se nalazi u zatvorenom sustavu zašticenom od otvaranja ili razaranja.

Clanak 3.

Pravne i fizicke osobe iz clanka 1. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati sljedece uvjete:

– imati odgovarajuce prostorije za smještaj, cuvanje i izdavanje opasnih kemikalija koje u pogledu lokacije, nacina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozracivanja, temperature i vlažnosti odgovaraju sanitarno-tehnickim i higijenskim uvjetima,– imati osigurana odgovarajuca zaštitna sredstva za radnike koji rade s opasnim kemikalijama,– imati odgovarajucu opremu za rad s opasnim kemikalijama koja je otporna na djelovanje kemikalija s kojima dolazi u dodir te– imati upute o nacinu pružanja prve pomoci u slucaju nezgode kao i sredstva za pružanje prve pomoci i sredstva za dekontaminaciju i uklanjanje opasnih kemikalija.

Pravne ili fizicke osobe koje se bave prometom na malo ili koriste opasne kemikalije oznacene kao štetne, nagrizajuce s oznakom da izazivaju opekotine, nadražujuce, i kemikalije koje dovode do preosjetljivosti mogu sve poslove obavljati u jednoj prostoriji koja zadovoljava sanitarno-tehnicke i higijenske uvjete.

Clanak 4.

Pravne osobe koje se bave prometom na veliko ili proizvodnjom opasnih kemikalija oznacenih kao vrlo otrovne, otrovne, nagrizajuce, kancerogene kemikalije kategorije 1 i 2, mutagene kemikalije kategorije 1 i 2 i reproduktivno toksicne kemikalije kategorije 1 i 2 te koje koriste opasne kemikalije oznacene kao vrlo otrovne, otrovne, nagrizajuce s oznakom da izazivaju teške opekotine, kancerogene kemikalije kategorije 1 i 2, mutagene kemikalije kategorije 1 i 2 i reproduktivno toksicne kemikalije kategorije 1 i 2moraju imati radnike sa završenim agronomskim, farmaceutsko-biokemijskim, medicinskim, prehrambeno-biotehnološkim, prirodoslovno-matematickim (smjer kemija ili biologija), šumarskim, tehnološkim, grafickim, tekstilno-tehnološkim, rudarsko-geološko-naftnim, veterinarskim fakultetom ili završenim studijem za diplomiranog sanitarnog inženjera, pod cijim se neposrednim nadzorom opasne kemikalija proizvode, skladište ili koriste u proizvodnji.

Pravne osobe koje se bave proizvodnjom ili prometom na veliko opasnih kemikalija oznacenih kao štetno ili nadražujuce te pravne i fizicke osobe koje koriste ili se bave prometom na malo opasnih kemikalija oznacenih kao štetno nagrizajuce s oznakom R34 (izaziva opekotine), nadražujuce kemikalije, kemikalije koje dovode do preosjetljivosti, kancerogene kemikalije kategorije 3, mutagene kemikalije kategorije 3 i reproduktivno toksicne kemikalije kategorije 3, moraju imati radnike koji sustekli potrebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija s kojima rade te koji su osposobljeni kod maloprodaje dati korisniku upute o bezopasnom rukovanju i primjeni opasnih kemikalija.

Clanak 5.

Pravne osobe koje se bave proizvodnjom opasnih kemikalija oznacenih kao vrlo otrovne kemikalije, otrovne kemikalije, štetne kemikalije, nagrizajuce kemikalije, nadražujuce kemikalije, kemikalije koje dovode do preosjetljivosti, kancerogene kemikalije, mutagene kemikalije i reproduktivno toksicne kemikalije moraju imati:

– objekte s prostorima za smještaj sirovina, za proizvodnju, za smještaj gotovih proizvoda i za cuvanjeneuništenih opasnih kemikalija i ambalaže,– laboratorij za ispitivanje i kontrolu opasnih kemikalija u proizvodnom procesu te– odgovarajucu opremu za proizvodnju.

U slucaju da pravna osoba koja se bavi proizvodnjom opasnih kemikalija nema laboratorij iz stavka 1. podstavka 2. ovoga clanka, mora sklopiti ugovor s drugom pravnom osobom koja ima ovlaštenje ministra nadležnog za zdravstvo za ispitivanje svojstava opasnih kemikalija.

Clanak 6.

Objekti koji služe za cuvanje i proizvodnju, korištenje kao i za promet opasnih kemikalija iz clanka 1. ovoga Pravilnika, izgraduju se na mjestima s najpovoljnijim klimatskim uvjetima (glede ruže vjetrova, konfiguracije tla, temperaturnih promjena, promjena klime itd.) koja nisu podložna poplavama i na kojima ne postoji mogucnost onecišcenja voda. Objekti se rasporeduju tako da se omoguci pristup vatrogasnim ekipama u slucaju požara. Opasne kemikalije iz stavka 1. ovoga clanka mogu se držati i u ormarima izradenim iz materijala kompatibilnog tim kemikalijama i uredenog tako da se sprijeci izlijevanje kemikalije izvan ormara ili akcidentalni dogadaj poput požara ili eksplozije.Prostorije iz stavka 1. ovoga clanka u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje u prometu na veliko odnosno koriste opasne kemikalije, ne smiju se nalaziti u stambenim zgradama. Odredbe stavka 1. i 3. ovoga clanka ne odnose se na korištenje i promet na malo kemikalija oznacenih kao štetno, nagrizajuce s oznakom R34 (izaziva opekotine), nadražujuce, kemikalije koje dovode do preosjetljivosti kancerogene kemikalije kategorije 3, mutagene kemikalije kategorije 3 i reproduktivno toksicne kemikalije kategorije 3.

Clanak 7.

Opasne tvari iz clanka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika mogu se držati u prodajnim prostorijama koje služe za druge potrebe pod uvjetima kako slijedi:

1. U prodajnoj prostoriji površine do 50 m2 opasne kemikalije moraju biti smještene u ormarima ili policama. Ormari ili police moraju biti izradeni od materijala koji kemijski ne reagira u dodiru s opasnim kemikalijama.2. U prodajnoj prostoriji vecoj od 50 m2 opasne kemikalije moraju biti smještene u za to posebno odvojenom prostoru na udaljenosti najmanje 3 metra od prostora za prodavanje hrane, pica i stocne hrane.3. Ormari ili police odnosno prostor u kojem se drže opasne kemikalije moraju biti vidno oznaceni i obilježeni propisanim znakovima opasnosti i oznakama upozorenja.4. Opasne kemikalije koje mogu medusobno reagirati moraju biti posložene u ormaru ili na policama tako da se onemoguci njihova medusobna kemijska reakcija.

Clanak 8.

Objekti i prostorije iz clanka 3., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju biti izgradeni od cvrstog materijala i osigurani od neovlaštenog pristupa.Zidovi prostorija moraju biti lako perivi i otporni na opasne kemikalije. U slucaju kad kemikalije iz clanka 1. ovoga Pravilnika imaju neko od opasnih svojstava kao eksplozivno oksidirajuce, vrlo lako zapaljivo, lako zapaljivo i zapaljivo, zidovi iz stavka 1. ovoga clanka moraju biti izgradeni od nezapaljivog materijala radi sprjecavanja širenja vatre. Vrata objekata moraju biti izradena od nezapaljivog materijala, a u svim slucajevima držanja opasnih kemikalija, osim onih oznacenih kao štetno, nagrizajuce, nadražujuce, kemikalije koje dovode do preosjetljivosti kancerogene kemikalije kategorije 3, mutagene kemikalije kategorije 3, reproduktivno toksicne kemikalije kategorije 3 i kemikalije opasne za okoliš, izvedena tako da se automatski zatvaraju. Vodovodne i kanalizacijske cijevi ili elektricni vodovi koji prolaze kroz zidove objekta i prostorija iotvori na njima moraju se nepropusno zatvoriti.

Clanak 9.

Pod u prostorijama mora biti gladak, lako periv i otporan na opasne kemikalije iz clanka 1. ovoga Pravilnika koje se nalaze u prostoriji. Na ulazu u prostorije u kojima se opasne kemikalije proizvode, skladište ili koriste, prag mora biti izveden u visini najmanje 5 cm tako da se mogu zadržati prolivene ili prosute opasne kemikalije. U prostorijama u kojima se nalaze opasne kemikalije na podu ne smije biti izravnog odvoda u kanalizaciju. Ako su odvodi potrebni (npr. u proizvodnji ili korištenju) povezuju se nepropusnim kolektorom do jame za obradu otpadnih voda. U slucaju kad kemikalije iz clanka 1. ovoga Pravilnika imaju neko od opasnih svojstava kao eksplozivno, oksidirajuce, vrlo lako zapaljivo, lako zapaljivo i zapaljivo, pod mora biti elektroprovodan ili uzemljen.

Clanak 10.

Objekti iz clanka 1. ovoga Pravilnika moraju se konstruirati tako da se osigura zaštita opasne kemikalije od izravnih suncevih zraka, atmosferskog taloga, plinova, para i topline.

Clanak 11.

Prozracivanje u objektima ili ormarima s opasnim kemikalijama iz clanka 1. ovoga Pravilnika, koje se isparavaju ili daju pod radnim uvjetima aerosole odnosno prašinu, mora biti prirodno ili umjetno i izvedeno tako da koncentracija štetnih plinova i aerosola u radnim prostorijama ili na mjestima za boravak ne bude veca od maksimalno dopustive koncentracije propisane odgovarajucim propisima zaštite na radu. Koncentracije u zraku opasnih kemikalija iz clanka 1. ovoga Pravilnika kod najbližih stambenihobjekata ili mjesta okupljanja i zadržavanja ljudi ne smiju prijeci dopustive koncentracije u okolišu regulirane posebnim propisima. Ako u prostorijama iz stavka 1. ovoga clanka nije ugradeno automatsko pracenje koncentracija hlapljivih opasnih kemikalija i kemikalija koje se pri radnom procesu javljaju u zraku kao aerosoli iliprašina, provjera se mora obavljati odgovarajucim uredajem kontinuirano ili najmanje svakih cetiri sata za radnog vremena prema odgovarajucim propisima o zaštiti na radu.

Clanak 12.

Ako pod normalnim uvjetima skladištenja ili korištenja opasna kemikalija iz clanka 1. ovoga Pravilnika daje plinove ili aerosole strop prostorija u kojima se cuvaju ili proizvode opasne kemikalije mora biti cvrst i otporan na plinove i aerosole opasnih kemikalija koje se nalaze u prostoriji.

Clanak 13.

Kemikalije koje mogu medusobno reagirati moraju se držati odvojeno jedne od drugih u posebnim prostorijama ili u istom prostoru odvojene tako da u slucaju istovremenog izlijevanja ili prosipanja ne mogu doci u izravan kontakt.

Clanak 14.

Veliki pokretni ili samostojeci spremnici (cisterne) u kojima se skladište opasne kemikalije iz clanka 1. ovoga Pravilnika smještaju se na nepropusno ozidanom mjestu.Oko svakog spremnika ili skupine spremnika iz stavka 1. ovoga clanka obvezno se izvodi prihvatni bazen koji mora biti toliko velik da može zadržati tekucinu koja odgovara obujmu najveceg spremnika u skladišnom prostoru. Izmedu pojedinih spremnika mora se osigurati dovoljno prostora za prilaz u slucaju požara ili druge nesrece. Ako iznad prostora za smještaj spremnika iz stavka 1. ovoga clanka nema nadstrešnice mora se izvesti odgovarajuci sustav za prikupljanje oborinskih voda. Podzemni spremnici za kemikalije iz stavka 1. ovoga clanka moraju biti izvedeni s posebnom zaštitnom izolacijom ili dvostrukom stjenkom, da bi se onemogucilo onecišcenje podzemnih voda.Spremnici iz stavka 1.- 4. ovoga clanka za smještaj opasnih kemikalija moraju biti gradeni od materijala otpornog na opasne kemikalije koje se u njima nalaze.

Clanak 15.

Pri skladištenju opasnih kemikalija iz clanka 1. ovoga Pravilnika mora se u prostorijama osigurati dovoljno prostora izmedu pojedinih polica i/ili naslaga radi nesmetanog prenošenja spremnika, osiguranja slobodne cirkulacije zraka i omogucavanja prilaza u slucaju požara ili druge nesrece s opasnim kemikalijama. Visina naslaga ili polica iz stavka 1. ovoga clanka mora biti takva da se osigura njihova stabilnost i sprijeci mehanicko ili drugo oštecenje pojedinacnih pakiranja.

Clanak 16.

Prostorije ili ormari u kojima se smještaju i cuvaju opasne kemikalije oznacene kao vrlo otrovne, otrovne, nagrizajuce s oznakom da izazivaju teške opekotine, kancerogene kemikalije kategorije 1 i 2, mutagene kemikalije kategorije 1 i 2 i reproduktivno toksicne kemikalije kategorije 1 i 2 moraju biti osigurane od neovlaštenog pristupa i pod kljucem. Vrlo otrovne kemikalije moraju se držati u posebnim prostorijama odvojeno od ostalih opasnih kemikalija i pod kljucem te se smiju prodati samo pravnoj osobi koja ima odobrenje za rad s ovim opasnim kemikalijama od ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Clanak 17.

U prostorijama u kojima se rukuje opasnim kemikalijama iz clanka 1. ovoga Pravilnika koje su zapaljive ili eksplozivne, elektricna instalacija izvodi se na nacin koji onemogucuje izbijanje požara ili eksplozije. U prostorijama iz stavka 1. ovoga clanka ne smije se rabiti otvoreni plamen niti aparati koji iskre, a na uredajima za pakiranje moraju se nalaziti automatske sklopke za slucaj nestanka elektricne energije. Radi sprjecavanja stvaranja statickog elektriciteta u prostorijama u kojima se radi s kemikalijama iz stavka 1. ovoga clanka oprema se uzemljuje, a posude i ambalaža uzemljuju se u toku njihova punjenja i pražnjenja.

Clanak 18.

U prostorijama i na mjestima gdje se rukuje opasnim kemikalijama iz clanka 1. ovoga Pravilnika obvezno je na vidljiva mjesta staviti pisane upute koje se odnose:

– na rad uredaja i postupak s uredajima,– na nacin pripreme, pakiranja i otpreme opasne kemikalije,– na održavanje higijene i pridržavanje mjera sigurnosti,– na postupke u slucaju nesrece s osnovnim podacima za svaku opasnu kemikalija s kojom se rukuje,– na cišcenje uredaja i pribora te– tekstualno objašnjenje oznaka upozorenja (R) i obavijesti (S).

Clanak 19.

U blizini mjesta na kojima se rukuje opasnim kemikalijama iz clanka 1. ovoga Pravilnika mora se osiguravati ova sredstva:

– za osobnu dekontaminaciju (npr. slavina, tuš, fontana),– za dekontaminaciju radnih površina, uredaja i opreme te sredstva za omedivanje širenja posljedica nesrece (npr. pijesak ili drugi sorbens),– protuotrovi koji se mogu nabaviti u ljekarnama,– oprema za zaštitu dišnih putova ako je potrebna te– prikladna oprema za zaštitu ostalih dijelova tijela.

Clanak 20.

Pravna i fizicka osoba obvezna je osigurati radnicima radnu obucu, odjecu i druga osobna zaštitna sredstva (npr. zaštitnu kacigu, naocale ili štitnik za oci, filtarsku polumasku, zaštitnu masku, samostalni uredaj za disanje, kombinezone, odgovarajuce zaštitne rukavice, pregacu i dr.) izabrana prema hrvatskim normama i prikladnima za opasnu kemikaliju, proces u kojem se koristi i kolicine u procesu.

Clanak 21.

Pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom na veliko opasnih kemikalija iz clanka 1. ovoga Pravilnika te koje koriste opasne kemikalije oznacene kao vrlo otrovno, otrovno, nagrizajuce s oznakom R35 (izaziva teške opekotine), kancerogene kemikalije kategorije 1 i 2, mutagene kemikalije kategorije 1 i 2 i reproduktivno toksicne kemikalije kategorije 1 i 2 mora osigurati za radnike koji rukuju opasnim kemikalijama posebne prostorije i to:

– garderobu sa po dva garderobna ormarica za svakog radnika (jedan za radnu odjecu i osobna zaštitna sredstva, a drugi za osobnu garderobu), s kljucem ili lokotom,– prostoriju za održavanje higijene i za osobne potrebe,– prostoriju za odmor.

Prostorije iz stavka 1. ovoga clanka moraju biti fizicki odvojene od radnih prostorija. Pravna i fizicka osoba koja koristi ili stavlja u maloprodaju opasne kemikalije oznacene kao štetne, nagrizajuce s oznakom da izazivaju opekotine ili nadražujuce kemikalije, mora osigurati radnicima prostor za održavanje higijene i za osobne potrebe.

Clanak 22.

U prostorijama u kojima se radi s opasnim kemikalijama moraju biti na vidljiva mjesta postavljene oznake o zabrani pušenja, uzimanja hrane i napitaka, zabrani pristupa neovlaštenim osobama te telefonski brojevi odgovornih osoba i službi za slucaj nesrece i oznake smjera kretanja u slucaju požara ili drugih nesreca s opasnim emikalijama.Radnicima koji rukuju s opasnim kemikalijama iz clanka 1. ovoga Pravilnika, moraju biti na raspolaganju kratke upute o postupcima za slucaj nesrece s opasnim emikalijama.

Clanak 23.

Uvjeti za promet opasnih kemikalija iz clanka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na opasne kemikalije koje se uvoze u slobodne zone te na opasne kemikalije koje se drže u carinskim skladišnim objektima u Republici Hrvatskoj.

Clanak 24.

Pravne i fizicke osobe iz clanka 1. ovoga Pravilnika obvezne su uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Clanak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizicke osobe koje se bave proizvodnjom, prometom, uporabom ili zbrinjavanjem otrova i o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizicke osobe koje obavljaju promet na malo ili rabe otrove (»Narodne novine« br. 92/99 i 151/02) i Pravilnik o uvjetima za držanje otrova skupine III u prostorijama koje služe za druge potrebe (»Narodne novine« br. 7/01 i 182/04).

Clanak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/17Urbroj: 534-07-07-1Zagreb, 24. svibnja 2007.Ministardoc. dr. sc. Neven Ljubicic, v. r.

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Kontakt info

Marina Getaldića 4, 20000 Dubrovnik
+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.