+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Propisi

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 44. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04), ministar financija donosi

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

'Narodne novine' br. 48/05, 148/09

Na snazi  i primjenjuje se od 01. siječnja 2010.

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog Pravilnika propisuju se djelatnosti iz članka 27. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) koje će se paušalno oporezivati, visina i način utvrđivanja godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.

2. POREZNI OBVEZNIK

Članak 2.

Obveznik poreza na dohodak iz članka 27. stavak 3. Zakona kojemu se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu jest fizička osoba – građanin kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema člancima 19. – 24. Zakona odnosno na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:

1. da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili

2. da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

3. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEGA PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

Članak 3.

(1) Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, propisanog stavkom 3. ovoga članka, i odgovarajućeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža, propisanog stavkom 4. ovoga članka.

(2) Broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinca u kampu utvrđuje se na temelju odobrenja nadležnog ureda prema kojem se građaninu odobrava pružanje usluga građana u domaćinstvu.

(3) Visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu sukladno stavku 1. ovoga članka, iznosi 300,00 kn po krevetu, odnosno 350,00 kn po smještajnoj jedinici u kampu.

(4) Koeficijent područja na kojem se pruža usluga iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža, razredu turističkog mjesta prema posebnom propisu i to:

– za naselja razvrstana u razred A turističkih mjesta koeficijent je 1,00,

– za naselja razvrstana u razred B turističkih mjesta koeficijent je 0,85,

– za naselja razvrstana u razred C turističkih mjesta koeficijent je 0,70,

– za naselja razvrstana u razred D turističkih mjesta koeficijent je 0,50.

(5) Za ona naselja koja nisu proglašena turističkim mjestom i koja nisu razvrstana u razred turističkih mjesta, kao koeficijent područja na kojem se usluga pruža primijenit će se koeficijent 0,50 odnosno koeficijent razreda D turističkih mjesta.

(6) Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećavat će se za prirez porezu na dohodak, koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(7) Na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak ne utječe vrsta usluge koja se pruža kao ni razdoblje u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža.

Članak 4.

(1) Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se osobito iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak, iznos tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokovi plaćanja tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici, broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu, za koje je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak te koeficijent područja na kojem se pruža usluga.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, kojim je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, vrijedit će i za sljedeće godine sve do donošenja novog rješenja.

(5) Rješenjem utvrđeni godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak konačan je pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Članak 5.

(1) Ako tijekom godine dođe do promjena iz članka 8. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika, Porezna uprava će sa 1. siječnja sljedeće godine ukinuti postojeće rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te u skladu sa stavkom 4. članka 4. ovoga Pravilnika, donijeti novo rješenje.

(2) Ako porezni obveznik u skladu sa člankom 8. stavak 1. točka 5. ovoga Pravilnika podnese prijavu u registar poreznih obveznika radi prelaska na utvrđivanje dohotka prema člancima 19. – 24. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga, Porezna uprava će sa 1. siječnja sljedeće godine ukinuti rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak u skladu sa člankom 47. stavak 1. Zakona.

(3) Ako tijekom godine nastupe uvjeti iz članka 44. stavak 6. Zakona, čime prestaje mogućnost za utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, Porezna uprava će sa 1. siječnja sljedeće godine ukinuti rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak u skladu sa člankom 47. stavak 1. Zakona.

(4) Iznimno, kada se rješenje o odobrenju za pružanje usluga građana u domaćinstvu, odnosno kada se rješenje o prestanku odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu, od strane nadležnog ureda donosi tijekom godine, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak poreznom se obvezniku utvrđuje razmjerno broju tromjesečja u kojemu je porezni obveznik imao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu, i to u korist poreznog obveznika.

4. PLAĆANJE GODIŠNJEGA PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

Članak 6.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

5. POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE

Članak 7.

(1) Porezni obveznik koji pruža usluge građana u domaćinstvu, te po toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjem paušalnom iznosu, obvezan je izdati račun za svaku obavljenu uslugu.

(2) Račun iz stavka 1. ovoga članka obvezno mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), nadnevak izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge, a ispostavlja se u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka ne vodi poslovne knjige prema propisima o porezu na dohodak, osim Evidencije o prometu.

(4) Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka, na kraju svakog dana, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

(5) Obrazac Evidencije o prometu (obrazac EP) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

6. PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

Članak 8.

(1) U skladu sa člankom 62. Zakona, Prijavu u registar poreznih obveznika obvezan je ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, podnijeti porezni obveznik:

1. kojem je nadležni ured izdao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu, a kojemu će se porez na dohodak utvrđivati u godišnjem paušalnom iznosu (za upis u registar),

2. kojem je nadležni ured izdao rješenje o prestanku važenja odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu, a kojemu je po toj osnovi utvrđivan godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (za brisanje iz registra),

3. kojem je nadležni ured odobrio promjenu broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, a kojima porezni obveznik pruža usluge građana u domaćinstvu (za upis promjene),

4. koji temeljem odobrenja nadležnog ureda pruža usluge građana u domaćinstvu i dohodak utvrđuje prema člancima 19. – 24. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga, a želi po toj osnovi prijeći na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

5. koji temeljem odobrenja nadležnog ureda pruža usluge građana u domaćinstvu i želi prijeći na utvrđivanje dohotka prema člancima19. – 24. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka, prijava u registar podnosi se u roku osam dana od dana kada je ured izdao odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu, odnosno od dana kada je ured izdao rješenje o prestanku važenja odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu te od dana kada je nadležni ured odobrio promjenu broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu.

(3) U slučajevima iz stavka 1. točke 4. i 5. ovoga članka prijava u registar podnosi se do kraja kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu.

(4) U slučaju iz stavka 1. točka 4. ovoga članka, porezni obveznik uz prijavu podnosi pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka te pregled ukupnog iznosa tražbina za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na paušalno oporezivanje.

(5) Obrazac Prijave u registar poreznih obveznika (obrazac RPO-1) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Iznimno od odredbe članka 8. stavak 1. točke 4. i 5. ovoga Pravilnika, prijavu u registar poreznih obveznika, radi utvrđivanja načina oporezivanja u 2005. godini, porezni obveznici podnose nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave do kraja travnja 2005.

(2) Ako porezni obveznik do roka iz stavka 1. ovoga članka, ne podnese prijavu u registar poreznih obveznika, a ima odobrenje za pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Porezna uprava donijet će rješenje o plaćanju godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležni uredi za izdavanje odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu dostavit će Poreznoj upravi do kraja travnja 2005., podatke o građanima koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika već imaju izdana odobrenja za pružanje usluga građana u domaćinstvu.

(4) Podacima iz stavka 3. ovoga članka, smatraju se: ime i prezime građana, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, adresa objekta odnosno lokacija kampa gdje se pružaju usluge građana u domaćinstvu s točnim nazivom naselja, broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu za koje je građaninu odobreno pružanje usluga građana u domaćinstvu.

(5) Ako Porezna uprava na temelju preuzetih podataka iz stavka 4. ovoga članka, utvrdi da porezni obveznik prelazi broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica iz članka 2. ovoga Pravilnika, poreznog obveznika izvijestit će o obvezi utvrđivanja dohotka prema člancima19. – 24. Zakona, odnosno na temelju poslovnih knjiga.

(6) Iznimno od odredbe članka 7. stavak 4. ovoga Pravilnika, računi izdani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, upisat će se u Evidenciju o prometu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prema podacima raspoloživim na izdanim računima.

(7) Iznimno od odredbe članka 6. ovoga Pravilnika, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, na temelju donesenih rješenja o plaćanju godišnjega paušalnog poreza na dohodak za 2005. godinu, plaćat će se na način da će se iznos poreza za prvo i drugo tromjesečje platiti do kraja kolovoza 2005. godine, a iznos poreza za treće i četvrto tromjesečje do kraja studenoga 2005. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

OBRASCI

EVIDENCIJA O PROMETU

PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

NAPOMENA

NN 148/09

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DJELATNOSTIMA IZNAJMLJIVANJA STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA TE ORGANIZIRANJA KAMPOVA KOJE ĆE SE PAUŠALNO OPOREZIVATI, O VISINI PAUŠALNOG POREZA I NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (»Narodne novine«, br. 48/05) u cijelom tekstu riječi: »matični broj građana« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj« u odgovarajućem broju i padežu, a kratica: »MBG« zamjenjuje se kraticom »OIB«.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se i na obrasce koji su sastavni dio Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Kontakt info

Marina Getaldića 4, 20000 Dubrovnik
+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.