+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O udruženju

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Pored aktivnosti usmjerenih na zajedničko rješavanje problema sekcija, Udruženje sudjeluje u aktivnostima vezanima uz prijedloge u donošenju zakona i propisa vezanih za obrtništvo, zastupa interese obrtnika, organizira nastup i posjete obrtničkim sajmovima u zemlji i inozemstvu, organizira promidžbene manifestacije, modne revije, humanitarne akcije, izložbe, stručna predavanja itd.

Udruženje obrtnika Dubrovnik stoji na raspolaganju za savjet i pomoć svakom građaninu na području teritorijalnog obuhvata Udruženja koji želi otvoriti obrt. Također pomaže obrtnicima u pravnim i financijskim informacijama pri vođenju obrta.

Naša namjera je da www.udruzenje-obrtnika-dubrovnik.hr postane središnji virtualni informativni servis koji će obrtnicima pružati više korisnih informacija i savjeta.

Tijela udruženja

Predsjednik Udruženja obrtnika Dubrovnik, u ovom mandatnom periodu je gospodin Zlatko Begušić, ugostitelj iz Dubrovnika.

IZVOD  IZ STATUTA  UDRUŽENJA

„PREDSJEDNIK UDRUŽENJA“

Članak 31.

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja, a na prijedlog:

- Upravnog odbora

- 1/3 članova Skupštine

Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:

- je član Udruženja

- obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina

- je aktivna u tijelima Udruženja najmanje 4 godine

- ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa

- dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način izbora Predsjednika Udruženja.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 32.

Na prijedlog predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja.

Članak 33.

Mandat Predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine i oni mogu biti ponovo birani.

Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora Udruženja.

Predsjedniku i potpredsjedniku Udruženja mandat može prestati prije roka na koji su imenovani:

1. razrješenjem po Odluci Skupštine,

2. nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,

3. ostavkom,

4. gubitkom statusa člana Udruženja,

5. odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,

6. smrću.

Članak 34.

Prijedlog za opoziv predsjednika Udruženja može dati:

- Upravni odbor

- 1/3 članova Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja pobliže se uređuje postupak i način opoziva Predsjednika Udruženja.

Novi  prijedlog  za  opoziv Predsjednika  Udruženja o kojem je Skupština odlučivala ne može se pokrenuti unutar roka od 12 mjeseci.

Članak 35.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora

2. usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava

3. brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonom i interesima članova Udruženja,

4. surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i institucijama

5. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna I naredbodavac je za njegovo izvođenje

6. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Predsjednik Udruženja može svoje ovlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjedniku Udruženja  pripada pravo na posebnu novčanu naknadu, po odluci Upravnog odbora Udruženja.                                                                        

Članak 36.

Predsjednik Udruženja potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključivanju sudjeluje Udruženje.

Predsjednik Udruženja i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja.

Članovi Upravnog odbora Udruženja obrtnika Dubrovnik u ovom mandatnom periodu su:

 

Nikolina Farčić, PO Dubrovnik

Diana Carević, PO Dubrovnik

Mato Oberan, PO Dubrovnik

Ivo Marlais, PO Dubrovnik

Amela Dilberović, PO Dubrovnik

Pero Garvan, PO Dubrovnik

Marina Franić, PO Dubrovnik

Marko Straganac Božanja, PO Dubrovnik

Marija Radić, PO Ston

Maro Zglav, PO Konavle

Antun Bačan, PO Konavle

Dario Rašić, PO Orebić-Trpanj

Petar Mustapić, PO Orebić-Trpanj

 

IZVOD IZ STATUTA UDRUŽENJA

„UPRAVNI ODBOR“

Članak 21.

Udruženje ima Upravni odbor.

Upravni odbor ima 13 članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i

Područnih odbora Udruženja.

Broj članova Upravnog odbora uvijek mora biti neparan.

Članak 22.

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Udruženja, predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost, po potrebi drugi članovi Udruženja, te djelatnici stručne službe.

Članak 23.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati i:

- opozivom,

- gubitkom statusa člana Udruženja,

- nastankom okolnosti iz čl. 10. st.2. 

- odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,

- ostavkom,

- smrću.

Skupština može, na prijedlog Predsjednika Udruženja uz suglasnost Upravnog odbora opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da on: krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke tijela Udruženja, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Udruženja.

Ako se opozove član Upravnog odbora, Skupština će, na prijedlog ceha, Područnog odbora ili predsjednika, imenovati novog člana kojem mandat traje do isteka mandata opozvanog člana.

Članak 24.

Upravni odbor radi u sjednicama, koje se održavaju prema potrebi.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava, bez prava odlučivanja, Predsjednik Udruženja.

Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati i na zahtjev:

- Nadzornog odbora,

- Najmanje 1/3 članova Upravnog odbora.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora pisano obrazložiti.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Udruženja je dužan sazvati i održati sjednicu Upravnog odbora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

Ako Predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora i/ili pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora u naknadnom roku od 15 dana.

 

Članovi Skupštine Udruženja obrtnika Dubrovnik u ovom nadatnom periodu su:

 

PO OREBIĆ-TRPANJ                                           

Petar Mustapić

Darijo Rašić

Ivica Dajak

Petar Prizmić

Gordana Mustapić

Ivan Veić                                    

 

PO DUBROVNIK

Diana Carević

Ljubomir Lučić

Nikolina Farčić

Maro Bore

Pero Garvan

Lovro Kvesić

Mato Oberan

Stijepo Puljizević

Vera Skaramuca

Katija Obradović

Amela Dilberović

Miho Hendić

Zrinko Majčica

Marina Franić

Ivana Šepak

Nikša Kulišić

Marko Straganac- Božanja

 

PO KONAVLE

Maro Zglav

Antun Bačan

Pero Brailo

Jele Butijer Gleđ

Mihovil Šuljak

Antonia Rusković Radonić

 

PO STON

Marija Radić

Mato Franušić

Nevio Antičević

Nikša Bulaš

Sniježana Šimunović

Zdravko Lazić

 

IZVOD IZ STATUTA UDRUŽENJA

„SKUPŠTINA UDRUŽENJA“

Članak 16.

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.

Skupština ima 35 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Sastav Skupštine, postupak i način izbora članova Skupštine uređuje se Odlukom o raspisivanju izbora.

Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja, vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Udruženja moraju se provesti 45 dana prije isteka mandata Skupštine POK-a, a najkasnije do 15. listopada.

Članak 17.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

- ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo,

- gubitkom statusa člana Udruženja,

- nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3

- odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,

- ostavkom,

- smrću.

Članak 18.

Skupština donosi:

- Statut

- Program rada

- Financijski proračun,

- Odluku o raspisivanju izbora,

- Poslovnik o radu Skupštine,

- pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju

- odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,

- odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Skupština odlučuje o:

- prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,

- osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,

- kupnji i prodaji nekretnina,

- najznačajnijim pitanjima obrtništva.

Skupština imenuje i razrješava:

- Predsjednika Udruženja,

- Potpredsjednika Udruženja,

- članove Upravnog odbora

IZVOD IZ STATUTA  UDRUŽENJA

„CEHOVI“

Članak 45.

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja, radi  usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, su cehovi.

Na razini Udruženja djeluju slijedeći cehovi:

- ceh proizvodnog obrta,

- ceh uslužnog obrta,

- ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

- ceh trgovine,

- ceh prijevoza

- ceh ribarstva

- ceh školjkarstva

- ceh frizera i kozmetičara

Odluku o osnivanju novog ceha na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

Upravni odbor Udruženja može odlukom osnovati sekcije u okvirima pojedinog ceha, na njegov prijedlog.

Organiziranost rada u cehovima i sekcijama je dobrovoljna.

Članak 46.

Zadaci cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.

Predstavnici cehova zastupaju interese ceha u cehovima pri Područnoj obrtničkoj komori.

Organizacija i način rada cehova i sekcija, prava, obveze i odgovornosti članova uređuju se Pravilnikom o radu cehova kojeg donosi Upravni odbor Udruženja.

VIII. NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor Udruženja ima najviše 5 članova, a imenuje ih Skupština Udruženja iz redova članova udruženja, na prijedlog 1/5 članova Skupštine.Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Udruženja.Članovi Nadzornog odbora Udruženja između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.Predsjednik Nadzornog odbora Udruženja je ujedno i likvidator Udruženja.“Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.Mandat članova Nadzornog odbora može prestati i:- opozivom,- gubitkom statusa člana Udruženja,- nastankom okolnosti iz čl. 10. st.2.- odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,- ostavkom,- smrću.

Članak 28.

Nadzorni odbor:1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje pravaizvršavanje obveza članova Udruženja,2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvimaUdruženja,3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Članak 29.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, u sazivanju i vođenju sjednica Nadzornog odbora, zamjenjuje ga potpredsjednik.

Članak 30.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora, financijskom i materijalnom poslovanju Udruženja najmanje jedanput godišnje kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i završni račun Udruženja.Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može se prema potrebi koristiti uslugama stručnih službi i djelatnika izvan Udruženja.Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor.

Akti Udruženja

Statut Udruženja

Pravilnik o radu Skupštine Udruženja

Pravilnik o radu Upravnog odbora Udruženja

Pravilnik o materijalno financijskom poslovanju

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

 

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Kontakt info

Marina Getaldića 4, 20000 Dubrovnik
+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.